okf portrett22Det utvidede styremøtet den 7. april vil bli et heidundrende møte med svært mange viktige saker på programmet, bl. a.:

  • Oppsummering av 1. kvartal
  • Ledelse i praksis
  • Endring/justering av PPs vedtekter
  • Landsmøtesaker
  • Prosjektgrupper for strategi

Møtet starter kl. 12:00 i AFK i Galleriet.

Jeg ønsker styret og lokallagsledere velkommen.

 

Ole Kr. Fiksdal

leder

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AKERSHUS PENSJONISTPARTI

FREDAG 19. FEBRUAR 2016, KL. 10.00

Sted: Fylkestingssalen, Akershus fylke, Galleriet, Oslo

Forhåndspåmeldte delegater/observatører: 29

Inviterte gjester: 2 fra Hedmark PP, Helge Thomassen og Rune Sørlie

Til stede i alt: 30

Asker: Frank Jøsendal, Sigmund Nylund, Mildrid Unhjem Johansen, Elisabeth

Nordli Isaksen og Johan Bjørn Pettersen

Bærum: Kjell-Ole Heggland og Helge Bostad

Skedsmo: Anne-Lise Hogstad, Egidija Nilsen og Erik Henni

Ullensaker: Romar Bech, Hans Bratfos og Berit I. Eide (observatør)

Eidsvoll: Hugo E. Aurdal, Per H. Austad, Petter Engebretsen, Henning Opaker

og Berit Furulund(observatør)

Nittedal: Ole Kristian Fiksdal, Odd Øftsaas (fra kl. 13.45) og Bjørn Vyrmo(observatør)

Nannestad: Britt-Hege Monsen Vestlie og Leif Wikstad

Ski: Ola Øygard, Jan-Erik Evensen, Alf Chr. Aadahl og Gunnar B. Vegsgaard

Frogn: Tom Lennert Pedersen

Antall godkjente fullmakter: Ingen fullmakter levert.

Stemmebrettigede: 9 styremedlemmer + 16 delegater = 25 til sammen

Kommunepartiene og fylkesstyremedlemmene hadde fått tilsendt årsmøtedokumentene elekstronisk 14 dager før møtet (Jfr. PPs vedtekter).

Ved møtestart fikk delegatene utlevert papirutgave av årsmøtedokumentene.

 

Sak1: Åpning av møtet ved fylkespartiets leder

Fungerende leder, Sigmund Nylund, ønsket alle velkomne. Generell informasjon ble gitt for møtet.

Det ble godkjent at det kunne gjøres videoopptak av møtet.

 

Sak 2: Valg av fullmaktskomitè på tre medlemmer. Fullmaktskomitèen skal også fungere som tellekorps

Styrets forslag: Velges i årsmøtet.

Vedtak: Jan-Erik Evensen, Egidija Nilsen og Kjell-Ole Heggland.

 

Sak 3: Godkjenning av representantenes fullmakter

Vedtak: Ingen innleverte fullmakter å godkjenne.

Sak 4: Godkjenning av innkalling

Styrets forslag: Anbefales godkjent.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 5: Valg av møteleder

Styrets forslag: Fungerende leder, Sigmund Nylund.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 6: Valg av redaksjonskomite på tre medlemmer

Vedtak: Det velges to medlemmer til redaksjonskomiteen, Leif Wikstad og Ola Øygard.

 

Sak 7: Valg av to protokollførere for møtet

Styrets forslag: Leif Wikstad og Ola Øygard.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 8: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen

Styrets forslag: Hugo E. Aurdal og Hans Bratfos.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 9: Godkjenning av dagsorden

Styrets forslag: Anbefales godkjent.

Vedtak: Nytt pkt. d) – uttaleser/ resolusjoner tas med. Godkjent.

 

Sak10: Leders innledningsforedrag med debatt

Fungerende leder, Sigmund Nylund, og påtroppende leder, Ole K. Fiksdal innledet til debatt. De satte fokus på følgende temaer med presentasjon på filmlerret:

* Økende arbeidsledighet

* Valget i 2015 – resultater for PP lokalt og nasjonalt

* Arbeid og næring

* UGLA - ny logo godkjent som en prøveordning frem til LM 2016

* Ledelse – behovet for en synlig ledelse i PP og et effektivt HS

- politisk viktige saker må settes på dagsorden

- landsstyret må få mer makt og bli synlig og effektivt

- vi må arbeide sammen og ha større åpenhet for å nå våre mål

* Strategi - APPs mål i 2017 er å få inn 1 representant på Stortinget

- APPs strategiutvalg har laget en omfattende plan for dette arbeidet

* Flyktninger og asylpolitikk. HS/LS bør utnevne en ”flyktningegeneral”. Sak på LM 2016?

* Bærekraftig omsorg

* Kommunereformen

* Politireformen

* Miljø og klima - HS/LS bør utnevne en ”miljø- og klimageneral”. Sak på LM 2016?

* Kommunepartienes arbeidsoppgaver og enhetlig organsisajon. Mer synlig i mediene.

Dette er viktige saker som PP bør være engasjert i og ha meninger om.

Kommune- og fylkespartiene bør også være mer aktive og fremme sasker for HS, LS og LM.

I debatten hadde disse ordet:

Ola Øygard, Anne-Lise Hogstad, Henning Opaker, Ole K. Fiksdal, Kjell-Ole Heggland

Hugo Aurdal, Britt-Hege Monsen, Mildrid Unhjem Johansen, Tom Lennart Pedersen

og Helge Tomassen.

Debattantene var spesielt opptatt av hva som skjer med pensjonene våre – blir vi utsatt for et ”pensjonsran” ? , kommunereformen, folkeavstemning når kommuner skal slå seg sammen, flyktningesaken – hvordan kan vi makte å integrere alle som kommer, hvilke konsekvenser kan det få for kommunenes helsetilbud, eldreomsorg og andre tjenester til innbyggerne, den nye helse-og sykehusplanen og hvor viktig det er med åpenhet i forbindelse med disse sakene.

- vi trenger en fornyelse av PP sentralt

- saker som er ute på høring, må besvares av PP

 

Sak 11: Årsberetning

Styrets forslag: Anbefales godkjent

Vedtak: Godkjent.

 

Sak12: Regnskap med revisjonsberetning

Styrets forslag: Regnskapet og revisorberetning anbefales godkjent.

Leif Wikstad og Hans Bratfos gjorde rede for regnskapet og for poster som burde vært ført på en annen måte. Et resultatregnskap og balanse var ønsket fremlagt.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 13:Budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av kontingent og eventuell partiskatt

Styrets forslag: Legges fram for årsmøtet med endringer gjort i styremøte 28.01.16.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 14: Behandle arbeidsplan og politisk program

Styrets forslag: Arbeidsplan for 2016 anbefales godkjent. Eget punkt om Pensjonsreform og utvikling tas med.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 15: Behandle innkomne forslag:

a. Forslag til strategiplan for Akershus PP v/ Odd Øfstaas.

b. Landsmøtesak: Forslag til vedtektsendring for PP v/ Leif Wikstad

c. Forslag til etiske retningslinjer for PP v/ Ole K. Fiksdal

d. Uttalelser/resolusjoner fra årsmøtet:

1. Forslag til resolusjon fra Asker PP v/ Frank Jøsendal

2. Forslag til uttalelse fra Nittedal PP v/ Odd Øfstaas.

3. Forslag om navneendring for Pensjonistpartiet v/ Johan Bjørn Pettersen

Forslag til vedtak v/ Ola Øygard og møteleder:

a. Forslag til strategipan godkjennes. Styret gis ansvar for å iverksette strategiplanen.

b. Styret nedsetter et hurtigarbeidende utvalg som formulerer tekstforslag til landsmøtesak. Godkjennes av APPs styre.

c. Godkjennes. Fremmes som landsmøtesak.  

            Vedtak:

1. Ola Øygards og møteleders forslag til vedtak pkt. a, b og c godkjennes.

2. Fra Frogn: Nittedal PPs forslag til uttalelse fra årsmøtet pkt. d godkjennes med følgende: Det nedsettes 4 utvalg som følger opp dette arbeidet.

3. Forslag til resolusjon fra Asker PP godkjennes som vedlegg med utdyping av

4. Pkt. d – 3:

    Asker og Bærum PP nedsetter et utvalg med Johan Bjørn Pettersen som leder. Utvalget får i oppdrag å fremme forslag om: 

                  1. Navneendring for Pensjonistpartiet. Det bør ha en god begrunnelse.

                  2. Forslag på nytt navn på partiet.

                  Forslaget skal fremmes gjennom Akershus PP før styremøtet 7.april for å komme opp som landsmøtesak i 2016, alternativt i 2017.

 

endring i pkt. b:

“Samarbeid med andre fylkeslag med sikte på å få en ledelse som har tillit i partiet.”

Nittedal/Frogns forslag om hvorfor Akershus PP ikke har tillit til PPs leder og HS.

 

Sak 16: Valg av delegater til PPs landsmøte 4.- 5. juni 2016

Forslag til vedtak v/ Ola Øygard:

1. Akershus PP sender 12 personer til PPs landsmøte 4. - 5. juni 2016, inkludert leder og leder for Kontrollkomiteen.

              2. Styret gis fullmakt til å velge 10 personer fra APPs styre og fra kommunepartiene. APP betaler reise og opphold for disse  elegatene.

              3. Kommunepartier som vil sende observatører, betaler selv reise og opphold for disse.

Vedtak: Ola Øygards forslag til vedtak godkjennes.

 

Sak17: Valg - Akershus PP

a. Valgkomitèens forslag på styre, varamedlemmer og revisorer.

b. Styrets forslag på ny valgkomitè for 2017.

 

Innstilling fra valgkomiteen: (Kjell Sandanger, Leif Wikstad og Ola Øygard)

 

Leder: Ole K. Fiksdal (Nittedal) 2016-2018 (ny)

Politisk nestleder: B. Christian Jenssen (Bærum) 2016-2018 (ny)

Org. nestleder: Leif Wikstad (Nannestad) 2015-2017 ( ikke på valg)

Sekretær: Ola Øygard (Ski) 2016-2018 (gjenvalg)

Kasserer+web: Sigmund Nylund (Asker) 2016-2018 (ny som kasserer)

Styremedlem: Frank Jøsendal (Asker) 2015-2017 (ikke på valg)

Styremedlem: Petter Engebretsen (Eidsvoll) 2015 -2017( ny som fast styremedl.)

Styremedlem: Alf Chr. Aadahl (Ski) 2015 -2017(ikke på valg)

Styremedlem: Petter Brandt (Bærum) 2016 -2018 (ny)

1. vara: Erik Kotte- Eriksen (Bærum) 2016 -2017 (ny)

2. vara: Romar Bech (Ullensaker) 2016 -2017 ( tidligere styremedlem)

3. vara: Tom Lennart Pedersen (Frogn) 2016 -2017 (ny)

4. vara: Egidija Nilsen (Skedsmo) 2016 -2017 (gjenvalg)

Revisorer: Hugo Enrique Aurdal (Eidsvoll) 2016-2017 (ny)

Hans Bratfos (Ullensaker) 2016-2017 (gjenvalg)

 

Valgkomitè 2017 (Styrets forslag):

Vestregionen: Elisabeth Nordli Isaksen (Asker) 2016-2017 (ny)

Follo: Jan-Erik Evensen (Ski) 2016-2017 (ny)

Romerike: Britt-Hege Monsen Vestlie (Nannestad) 2016-2017 (ny)

Styrets forslag: Anbefales godkjent for fremleggelse i årsmøtet.

 

Anne-Lise Hogstad fremmet forslag om at Egidija Nilsen skulle velges som 1. vara.

Ved avstemning fikk Anne-Lise Hogstads forslag 5. stemmer og falt.

Valgkomiteens forslag fikk 19 stemmer.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling godkjennes.

Legger en samfunnsøkonomisk til grunn er det mest lønnsomt og ikke investere penger i eldre syke mennesker. Men alle som har et snev av moralsk medmenneskelighet må hevde at alle mennesker har rett til medisinsk behandling uansett alder. Pensjonistpartiet mener at sparing bør utføres på andre samfunnsarena enn helse.

I Dagsrevyen i N.R.K. kl.19.oo den 8.11.14 som første oppslag: Helse/Omsorg i Asker holder ikke hva den lover og rapporten påpekte flere mangler – helt i tråd med tidligere innlegg i Budstikka fra Asker Pensjonistparti.

Datatilsynet, NorSIS og politiet mener nettstedet Birthday.no er unødvendig detaljert - og perfekt for svindlere.

Aftenposten har skrevet flere saker om kriminelle i Oslo og Bærum som ved hjelp av Birthday.no har søkt opp eldre ofre og lurt dem for store pengebeløp. Ved å utgi seg for å være teppeselgere eller TV-montører kommer svindlerne seg inn i husene til eldre mennesker. Her skaffer de seg bankkort som tømmes for kontanter.

I avhør har de siktede forklart at de benytter det samme nettstedet for å sile ut og kontakte potensielle ofre.

NB: Du kan slette deg selv fra Birthday.no ved å søke opp ditt eget navn, scrolle ned og klikke «ta bort». Deretter må du sende en mail og bekrefte at du vil fjerne deg fra nettsiden.

På nettsiden kan man enkelt, gate for gate, lage lister over beobernes alder og telefonnummer.

- Siden er utvilsomt en gavepakke til kriminelle, sier politibetjent Hanne Gulbrandsen ved etterforskningsavdelingen på Asker politistasjon. Siden august har hun etterforsket en omfattende svindelsak, der seks personer så langt er siktet for å ha lurt eldre personer for 840.000 kroner. Politiet regner med flere pågripelser i tiden fremover.

 

Kilde: Aftenposten

eldre     

DEN NYE UFØREREFORMEN

 

    Opptjening av alderspensjon 

  Hvis du er uføretrygdet, skal du være sikret en god alderspensjon. Pensjonen skal stå i et rimelig forhold til den som arbeidsføre får. Hvilke regler som gjelder for deg, avhenger av hvilket år du er født.                

Du opparbeider deg rett til alderspensjon selv om du er ufør. Er du født i 1963 eller senere, vil pensjonsbeholdningen din øke hvert år frem til du er 62 år. Hvis du jobber ved siden av uføretrygden, fortsetter pensjonsbeholdningen din å øke, også etter du har fylt 62 år.

Er du født i årene 1954-1962, vil alderspensjonen din beregnes dels på grunnlag av pensjonsbeholdningen din og dels på grunnlag av pensjonspoeng, som du får godskrevet for hvert år frem til du er 66 år.

Er du født før 1954, vil alderspensjonen din beregnes på grunnlag av pensjonspoeng, som du får godskrevet for hvert år frem til du er 66 år.

Jobber du ved siden av uføretrygden, kan du få en høyere alderspensjon. Hvordan du opptjener rett til alderspensjon avhenger av hvilket år du er født.

 

 

 

Asker Pensjonistparti har i flere innlegg i Budstikka påpekt mangler i eldreomsorgen i Asker.En viktig forutsetning for endring i eldreomsorgen er å erkjenne at problemet finnes, deretter må det følges opp med handling. Et viktig element i god praksis er å være i stand til å oppdage at det finnes overgrep og forsømmelse i pleie og omsorg

 I løpet av de siste måneder har Budstikka avslørt at Asker kommune gang etter gang ikke makter å følge opp det omsorgsbehovet kommunen er forpliktet til, når det gjelder de svakeste i vår kommune. At fylkesmannen har påpekt manglene oppfølging og direkte lovbrudd synes ikke å ha hatt den nødvendige effekt. Det hjelper lite at kommunen verbalt legger seg flat og lover bot og bedring, ved å henvise til at den tar kritikken på alvor, skal gjennomgå rutinene på nytt og beklager det inntrufne.

Trygdeoppgjøret og regulering av grunnbeløpet og pensjonene i Folketrygden som angår pensjonister var ferdigbehandlet den 20. mai. Trygdeoppgjøret har en verdi på ca. 10 milliarder kroner. Det som er paradoksalt er at de 800000 pensjonister ikke har noen organisasjon som kan gå inn i reelle forhandlinger med staten om lønnsveksten for pensjonister.

Kontakt oss på

hovedkontoret

Besøksadresse    
Prinsens gate 3 A,
0154 Oslo

Postadresse         
Postboks 6 Sentrum, 0101 Oslo

Telefon                 
21 42 05 15

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.                 

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

 

 

Møter

Neste HS møte

Januar 2016


Landstyremøte

 

April 2016
Gardermoen


Landsmøte

4. - 5. juni 2016
Gardermoen

 

Facebook


Web-ansvarlig: Web-gruppe, som består av IT-ansvarlig Ottar Gjermundnes, Web-redaktør Gjert-Are Valberg og e-postansvarlig Torgrim Nordgarden. Ved spørsmål og behov for hjelp, kontakt på mail! Den lokale webmaster har ansvaret for sine fylker og kommuner. Snakk med din fylkesleder og meld deg gjerne til tjeneste. Gi beskjed hvis webkurs ønskes.

Webdesign ©2010-2015 Web Norge. Publiseres med Joomla publiseringsløsning. :-)